Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương
logo_smoo1

Bổ sung cấp bậc, chức danh trong bộ máy quản trị hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương

 

    TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

              THÁI HƯƠNG

        Số: 0103/2022/QĐ-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---===o0o===---

QUYẾT ĐỊNH

(V/V: Bổ sung cấp bậc, chức danh

 trong bộ máy quản trị hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương)

  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0108975996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2019, thay đổi lần thứ 2 ngày 02/10/2020.
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Thái Hương.
  • Căn cứ văn hóa của Tập đoàn về vấn đề TÔN TRỌNG và đề cao sự GHI NHẬN đối với sự nỗ lực của bất cứ cá nhân nào đang cộng tác với Tập đoàn.
  • Căn cứ nhu cầu, nguyện vọng của đại đa số Quý đối tác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung vào danh mục cấp bậc, chức danh Tập đoàn những vị trí sau:

1- Chức danh: Tổng Giám Đốc.

2- Chức danh: Đồng Sáng Lập

Điều 2: Điều kiện đạt bổ nhiệm chức danh trên.

tamdvban 


Điều 3: Quyết định này được đưa ra nhằm bổ sung cho quy định  Số: 0109/2021/QĐ-TH ban hành ngày 08/09/2021. Và không có giá trị thay thế quy định cũ. 

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  • Toàn bộ CBCNV thuộc Tập đoàn và Quý khách hàng, Quý đối tác có trách nhiệm thi hành theo Quy định này.

                                                               

 

  Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

Nơi nhận: 

  • Như điều 4
  • Lưu VT

  TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM THÁI HƯƠNG

      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

dau


Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống Linh Hương: Chi tiết 

Ngày đăng: 12-04-2022

HOTLINE: 024.32.989.989

THÔNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 26
Trong ngày: 908
Trong tuần: 5488
Lượt truy cập: 821443

Copyright © MỸ PHẨM LINH HƯƠNG màn hình led